ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 99        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167601

รหัสนักเรียน

11837

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวอรปรียา นาใจนึก

Name Lastname

Miss Onpriya Najainuek

วัน เดือน ปีเกิด

25/01/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0645986758


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38030012519

ที่อยู่

79 หมู่10 บ้านนาขาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38030012519

ที่อยู่

79 หมู่10 บ้านนาขาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0800112686


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 17 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300439700

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อาละดิน นาใจนึก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0800112686


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600464629

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กนกวรรณ เป้งบัณทิตย์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

45000

เบอร์โทรศัพท์

0800112686


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

343006004629

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กนกวรรณ เป้งบัณทิตย์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

45000

เบอร์โทรศัพท์

0800112686


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอรปรียา นาใจนึก

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............