ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 98        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301386590

รหัสนักเรียน

11835

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวสุนันทา หลานวงค์

Name Lastname

Miss Sunanta Lanwona

วัน เดือน ปีเกิด

15/01/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0961907086


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

3430300259701

ที่อยู่

121ม.10 ต.หนองเลิง  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

3430300259701

ที่อยู่

121ม.10 ต.หนองเลิง  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0956726101


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440301004201

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ชัยวัฒน์ มาธุระ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0956726101


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300259701

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

พิสมร หลานวงค์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

30000

เบอร์โทรศัพท์

0956726101


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300259701

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

พิสมร หลานวงค์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0956726101


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวสุนันทา หลานวงค์

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............