ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 97        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301398229

รหัสนักเรียน

11834

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวศุจินธร ผ่องราษี

Name Lastname

Miss Sujinthon Pongrasee

วัน เดือน ปีเกิด

01/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

62  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0934714513


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100004213

ที่อยู่

21หมู่ที่12  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100004213

ที่อยู่

21หมู่ที่12  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิด ามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0981034570


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 15 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3340900237751

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ธนากร ผ่องราษี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0981034570


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000240640

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

อุ่นเรือน บุญพันธ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0981034570


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000240640

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

อุ่นเรือน บุญพันธ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0981034570


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวศุจินธร ผ่องราษี

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............