ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 94        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000162014

รหัสนักเรียน

11831

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นางสาวประทายรัตน์ ทานะสิน

Name Lastname

Miss Prathainrat Thanasin

วัน เดือน ปีเกิด

16/02/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

11831@pakkhatpit.ac.th

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0960018285


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060216681

ที่อยู่

166 บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิ  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060216681

ที่อยู่

166 บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0960018285


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  40 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 18 กม.   ลูกรัง 18 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600471951

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธวัชชัย ทานะสิน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

06-1650-0450


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600452515

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

หนูเทียน ทานะสิน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

06-2265-5667


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600471951

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธวัชชัย ทานะสิน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวสวน

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

06-2265-5667


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวประทายรัตน์ ทานะสิน

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............