ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 91        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103200092812

รหัสนักเรียน

11828

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงณภัทร สิงหศิริ

Name Lastname

Miss Naphat Singhasiri

วัน เดือน ปีเกิด

11/12/2548

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

nadait3452@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

65  กก.

ส่วนสูง

153  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0930740589


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100048407

ที่อยู่

69หมู่6  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100048407

ที่อยู่

69หมู่6  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0860839441


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  12 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง 15 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000005608

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายพงษ์พิชาติ สิงหศิริ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0860839441


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1330200011168

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวสิรภัทร สิงหศิริ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0801951090


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000005608

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายพงษ์พิชาติ สิงหศิริ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0860839441


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงณภัทร สิงหศิริ

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............