ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 9        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166681

รหัสนักเรียน

11741

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นายเมธาวิน สุวรรณรอด

Name Lastname

Mr Methawin Suwannarod

วัน เดือน ปีเกิด

15/11/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

172  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0642344693


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100170440

ที่อยู่

206/4  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100170440

ที่อยู่

206/4  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0960796641


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 9 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000046370

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เมชิน สุวรรรณรอด

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3,200

เบอร์โทรศัพท์

0960796641


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000047688

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กล่อมจิต สุวรรณรอด

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3,290

เบอร์โทรศัพท์

0637764009


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000046371

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เมชิน สุวรรณรอด

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3,200

เบอร์โทรศัพท์

0960796641


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายเมธาวิน สุวรรณรอด

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............