ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 89        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168535

รหัสนักเรียน

11826

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงชินันพร สินนอก

Name Lastname

Miss Chinanporn Sinnok

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

Chinanphrsin785@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไทย

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0962401291


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100114418

ที่อยู่

61 หมู่ที่ 14 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100114418

ที่อยู่

61 หมู่ที่ 14 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตา ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0640454649


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3560500011931

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

บรรเจิด สินน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0610521558


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000010052

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

จันทรเพ็ง อามาตรมนตรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0815461338


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3560500011931

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

บรรเจิด สินนอก

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0610521558


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงชินันพร สินนอก

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............