ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 83        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301392948

รหัสนักเรียน

11820

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นายอดิศร ดอนสิงห์

Name Lastname

Mr Adisorn Donsing

วัน เดือน ปีเกิด

08/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live6532013@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

162  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986304303


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

58

ที่อยู่

58/7  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

58

ที่อยู่

58/7 บ้านท่าสวรรค์  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0885363676


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000246834

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จันทร์หอม ดอนสิงห์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0885363676


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3341100199723

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ถาวร ดอนสิงห์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0841897920


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3341100199723

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ถาวร ดอนสิงห์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0841897920


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายอดิศร ดอนสิงห์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............