ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 82        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1329901399306

รหัสนักเรียน

11818

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กชายสุทิวัส สุวรรณรอด

Name Lastname

Master Sutiwas Suwannarod

วัน เดือน ปีเกิด

14/04/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

zan150668@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

35  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0981306172


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100170466

ที่อยู่

65 หมู่4  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100170466

ที่อยู่

65 หมู่4  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0952272760


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  60 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 11 กม.   ลูกรัง 11 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000047017

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ตุ๋ย สุวรรณรอด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

6000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3320600228811

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุนันทา พิเรศรัมย์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0952272760


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000047017

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ตุ๋ย สุวรรณรอด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

6000

เบอร์โทรศัพท์

0952272760


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายสุทิวัส สุวรรณรอด

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............