ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 73        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1309701300641

รหัสนักเรียน

11808

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

เด็กชายธีรพล เดชนอก

Name Lastname

Master Teeraphon Detnok

วัน เดือน ปีเกิด

17/02/2549

จังหวัดที่เกิด

นครราชสีมา

อีเมล

similar303@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

58  กก.

ส่วนสูง

163  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0968234957


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

30120018365

ที่อยู่

124 หมู่4 บ้านมะค่า  โพนทอง  สีดา  นครราชสีมา  30430

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

30120018365

ที่อยู่

204 หมู่4 บ้านต้าย  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0958326935


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  40 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3301200725524

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทฤษฎี เดชนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0647245004


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000004435

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิไลลักษณ์ เดชนอก

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0958326935


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000004435

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วิไลลักษณ์ เดชนอก

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0958326935


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายธีรพล เดชนอก

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............