ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 7        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1102003767565

รหัสนักเรียน

11739

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

เด็กชายพรพิทักษ์ หงษ์พินิจ

Name Lastname

Master Phonpitak Hongpinit

วัน เดือน ปีเกิด

31/03/2549

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

co123455ais@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

63  กก.

ส่วนสูง

178  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0834761460


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100120221

ที่อยู่

เลขที่บ้าน79 หมู่6 บ้านโนนก่อ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงก่ฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100120221

ที่อยู่

เลขที่บ้าน79 หมู่6 บ้านโนนก่อ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงก่ฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดาและมารด่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0851290459


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  อาศัยอยู่กับญาติ
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  8 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430900387239

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จรัญ หงษ์พินิจ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

4500

เบอร์โทรศัพท์

0851290459


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3320101701626

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

พัชรี แก้วกาญจน์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

4500

เบอร์โทรศัพท์

0851290459


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430900387239

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จรัญ หงษ์พินิจ

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

4500

เบอร์โทรศัพท์

0851290459


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กชายพรพิทักษ์ หงษ์พินิจ

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............