ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 69        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301395998

รหัสนักเรียน

11804

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3

ชื่อ สกุล

นายกิตติพงษ์ แก้วสีลา

Name Lastname

Mr Kittipong Kaewseela

วัน เดือน ปีเกิด

12/08/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

kittipong1122@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

172  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0930658032


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

94

ที่อยู่

ม.12  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

94

ที่อยู่

ม.12  หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0828458519


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 16 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300170620

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บัวลี แก้วสีลา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0828458519


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300104422

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุจินดา แก้วสีลา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0621310591


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300170620

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บัวลี แก้วสีลา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0828458519


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายกิตติพงษ์ แก้วสีลา

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............