ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 64        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1412001097187

รหัสนักเรียน

11801

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวศรัณยา ชัยศรี

Name Lastname

Miss Saranya Chaisri

วัน เดือน ปีเกิด

04/03/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live781450@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

80  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0984100930


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100011333

ที่อยู่

64หมู่11  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100011333

ที่อยู่

64หมู่11  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0623439807


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 7 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000086977

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายสายรุ้ง ชัยศรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0901872902


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3412000147837

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาววนิดา บัวปัด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7,000

เบอร์โทรศัพท์

0623439807


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000086977

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายสายรุ้ง ชัยศรี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

9,000

เบอร์โทรศัพท์

0901872902


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวศรัณยา ชัยศรี

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............