ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 55        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1101501287904

รหัสนักเรียน

11790

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวเบญญาภา หาบุญมี

Name Lastname

Miss Benyapa Haboonmee

วัน เดือน ปีเกิด

23-8-2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0957812349


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850018211

ที่อยู่

174 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมุม  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850018211

ที่อยู่

174 หมู่ที่ 2 บ้านหนองมุม  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0973072092


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000185673

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

มนเทียน หาบุญมี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0973072092


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430900033615

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อภิรดี บุตรแก่นทราย

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0910624006


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000185673

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

มนเทียน หาบุญมี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0973072092


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวเบญญาภา หาบุญมี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............