ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 53        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168624

รหัสนักเรียน

11788

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวณัณทปภัสร์ นารีรัตน์

Name Lastname

Miss Nantapapas Nareerat

วัน เดือน ปีเกิด

17/04/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0886704021


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060255938

ที่อยู่

เลขที่21 หมู่15 บ้านโนนงาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060255938

ที่อยู่

เลขที่21 หมู่15 บ้านโนนงาม  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0924849446


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000126111

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธนณภัช นารีรัตน์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0651107873


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600468748

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ณัฏฐณัณค์ นารีรัตน์

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

ขายของชำ

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0924849446


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000126111

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธนณภัช นารีรัตน์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0651107873


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวณัณทปภัสร์ นารีรัตน์

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............