ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 47        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166095

รหัสนักเรียน

11781

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวชนิตา ก้อนสี

Name Lastname

Miss Chanita Konsri

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไม่มี

น้ำหนัก

58  กก.

ส่วนสูง

170  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0637289250


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100122801

ที่อยู่

61หมู่1บ้านไร่  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100122801

ที่อยู่

61หมู่1บ้านไร่  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0840178349


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000220509

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายหน่อย ก้อนสี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวนา

รายได้

3000ต่อเดือน

เบอร์โทรศัพท์

0957395993


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430500795135

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางวลัยพร ก้อนสี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ชาวนา

รายได้

3000ต่อเดือน

เบอร์โทรศัพท์

0840178349


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000220509

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายหน่อย ก้อนสี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ชาวนา

รายได้

3000ต่อเดือน

เบอร์โทรศัพท์

0957395993


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวชนิตา ก้อนสี

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............