ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 44        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166117

รหัสนักเรียน

11778

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/2

ชื่อ สกุล

นางสาวหทัยทิพย์ บ่อแก้ว

Name Lastname

Miss Hathaitip Borkaew

วัน เดือน ปีเกิด

07/10/2548

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

live798058@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

43  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0961723744


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

1

ที่อยู่

3  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

1

ที่อยู่

3  นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0951943713


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000038280

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จำเนียร บ่อเเก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0951943713


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

0038011008099

ชนิดบัตร

Passport

ชื่อ สกุล

คำ จันทะวงศา

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0970293905


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000038280

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จำเนียร บ่อเเก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0951943713


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวหทัยทิพย์ บ่อแก้ว

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............