ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 351        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1469900746753

รหัสนักเรียน

12089

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/10

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงสรัลชนา วรรณพรามณ์

Name Lastname

Miss Saranchana Wannapram

วัน เดือน ปีเกิด

30/07/2549

จังหวัดที่เกิด

กาฬสินธุ์

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

53  กก.

ส่วนสูง

150  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0951690963


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

46010119103

ที่อยู่

93 ม.13 บ.ดงน้อย  ห้วยโพธิ์  เมือง  กาฬสินธุ์  46000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

46010119103

ที่อยู่

8 หมู่ 5 บ.ดอนเมืองใหม่  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0856938526


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300783630

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ไสว วรรณพรามณ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ข้าราชการ

รายได้

40000

เบอร์โทรศัพท์

0856938526


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3460100489169

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมสมัย วรรณพรามณ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ข้าราชการ

รายได้

40000

เบอร์โทรศัพท์

0893758695


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300783630

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ไสว วรรณพรามณ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ข้าราชการ

รายได้

40000

เบอร์โทรศัพท์

0856938526


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงสรัลชนา วรรณพรามณ์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............