ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 32        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301393316

รหัสนักเรียน

11767

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวอุบลวรรณ จิตรกุศล

Name Lastname

Miss Ubonwon Jitkuson

วัน เดือน ปีเกิด

16/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

66  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0809813072


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

79

ที่อยู่

9  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

79

ที่อยู่

9  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0803263793


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300254947

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วินัย จิตรกุศล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

1000

เบอร์โทรศัพท์

0933230287


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300256052

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ณฤมล ยมสีลา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

15000

เบอร์โทรศัพท์

0803263793


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300254947

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วินัย จิตรกุศล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

1000

เบอร์โทรศัพท์

0969195869


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอุบลวรรณ จิตรกุศล

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............