ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 31        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301403036

รหัสนักเรียน

11766

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงอริสา จันทะดี

Name Lastname

Miss Arisa Janthadee

วัน เดือน ปีเกิด

20/01/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

n52255929@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0923526422


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100001591

ที่อยู่

14 หมู่10 บ้านโนนยาง  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100001591

ที่อยู่

14 หมู่10 บ้านโนนยาง  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0979275197


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  เดินเท้า
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000263712

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทองคำ จันทะดี

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0854599189


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000265871

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

แดนนภา ปุระพรม

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0934869867


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000265871

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

แดนนภา ปุระพรม

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5,000

เบอร์โทรศัพท์

0934869867


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงอริสา จันทะดี

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............