ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 30        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ภาษาจีน        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1110301412381

รหัสนักเรียน

11765

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวอภิณญา นิตย์ใหม่

Name Lastname

Miss Apinya Nitmai

วัน เดือน ปีเกิด

20/01/2549

จังหวัดที่เกิด

สมุทรปราการ

อีเมล

nitmai1984@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0930857107


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38870002969

ที่อยู่

162 หมู่5 บ้านโนนยาง  หอคำ  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38870002969

ที่อยู่

204 หมู่1 บ้านโนนศิลา  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0896055749


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านเช่า
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 2 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3301300577659

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ธนายุทธ นิตย์ใหม่

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0896055749


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1300800016535

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ณัฐสุรีย์ มวลชัยภูมิ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3301300577659

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ธนายุทธ นิตย์ใหม่

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0896055749


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอภิณญา นิตย์ใหม่

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............