ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 282        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168306

รหัสนักเรียน

12020

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/8

ชื่อ สกุล

นางสาวแอนนา มีอำนาจ

Name Lastname

Miss Aenna Meeamnat

วัน เดือน ปีเกิด

09/03/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0928913224


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100020880

ที่อยู่

69/3โนนบก  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100020880

ที่อยู่

เลขที่69 หมู่3 บ้านโนนบก  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0659970495


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

346120035741

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปฏิวัติ มีอำนาจ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0653615667


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000013302

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วาสนา สาถักดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0659970495


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000013302

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วาสนา สาภักดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

ไม่แน่นอน

เบอร์โทรศัพท์

0659970495


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวแอนนา มีอำนาจ

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............