ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 28        แผนการเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166711

รหัสนักเรียน

11763

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวสโรชา อามาตมนตรี

Name Lastname

Miss Sarocha Amatmontree

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

nonuio3333@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

165  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0834037894


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100022564

ที่อยู่

40  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100022564

ที่อยู่

40  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  พ่อแม่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0645182344


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  5 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166711

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ประสาตร อามาตมนตรี

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

ข้าราช

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

0645182344


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431090004821

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อุทุมพร อามาตมนตรี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431090004821

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

อุทุมพร อามาตมนตรี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ค้าขาย,ข้าราชการ

รายได้

20000

เบอร์โทรศัพท์

0645182344


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวสโรชา อามาตมนตรี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............