ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 274        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301401491

รหัสนักเรียน

12012

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/8

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงนภัสรา ภารผุด

Name Lastname

Miss Napatsara Panphut

วัน เดือน ปีเกิด

10/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

nampet19877@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

48  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0834514382


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100041046

ที่อยู่

95 หมู่5 บ้านโสกบง   นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100041046

ที่อยู่

95 หมู่5 บ้านโสกบง   นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา ย่า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0834514382


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กถูกทอดทิ้ง
ความพิการ   ทางร่างกาย สุขภาพ
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 10 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301401491

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นาย ศราวุธ ภารผุด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3,000-4,000

เบอร์โทรศัพท์

0928519551


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000062451

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นาง จินตนา ป้องนานาค

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

พนักงานร้านกาเเฟ

รายได้

6,000

เบอร์โทรศัพท์

0624133815


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000062451

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นาย ศราวุธ ภารผุด

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3,000

เบอร์โทรศัพท์

0624133815


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงนภัสรา ภารผุด

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............