ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 267        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165901

รหัสนักเรียน

12004

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/8

ชื่อ สกุล

นางสาวกนกวรรณ หลานวงค์

Name Lastname

Miss Kanokwan Lanwong

วัน เดือน ปีเกิด

03/10/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

43  กก.

ส่วนสูง

153  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

แยกกันอยู่

เบอร์โทรศัพท์

0935300212


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030085350

ที่อยู่

51 8 บ้านานเจริญ  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030085350

ที่อยู่

51 8 บ้านานเจริญ  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0935180115


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3361000294295

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายสมบูรณ์ ฉลองบุญ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ส่งของ

รายได้

4000

เบอร์โทรศัพท์

0934518530


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300250143

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาววรรณิศา หลานวงค์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างกรีดยาง

รายได้

1000

เบอร์โทรศัพท์

0935180115


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300250143

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาววรรณิศา หลานวงค์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างกรีดยาง

รายได้

1000

เบอร์โทรศัพท์

0935180115


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวกนกวรรณ หลานวงค์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............