ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 26        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000165714

รหัสนักเรียน

11760

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาววชิรินทรา ปาระคะ

Name Lastname

Miss Wachirintra Parakha

วัน เดือน ปีเกิด

25/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

wrt.bbbnm@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

ไม่ระบุ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

47  กก.

ส่วนสูง

154  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0928529716


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

216

ที่อยู่

5  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

216

ที่อยู่

5  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0953175695


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านเช่า
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  4 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 1 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3471500175219

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอดิเทพ ปาระคะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0953175695


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

0074635

ชนิดบัตร

Passport

ชื่อ สกุล

กองเงิน ไม่ปรากฏนามสกุล

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0652642958


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3471500175219

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอดิเทพ ปาระคะ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0953175695


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาววชิรินทรา ปาระคะ

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............