ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 259        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900563357

รหัสนักเรียน

11995

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/8

ชื่อ สกุล

นายปิยะพล คำเพชร

Name Lastname

Mr Piyaphon Khampet

วัน เดือน ปีเกิด

14/05/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

live497388@gmail.com

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

51  กก.

ส่วนสูง

176  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0642305078


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100034341

ที่อยู่

43 หมู่ 1  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100034341

ที่อยู่

43 หมู่ 1  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0645240272


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 13 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000013775

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นคร คำเพชร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0639694682


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5431000021243

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

ลำใย คำเพชร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0645240272


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000013775

ชนิดบัตร

ทะเบียนบ้าน

ชื่อ สกุล

นคร คำเพชร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0639694682


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายปิยะพล คำเพชร

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............