ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 238        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166958

รหัสนักเรียน

11977

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงปัญญาพร อุลเว

Name Lastname

Miss Panyaporn Ulawe

วัน เดือน ปีเกิด

04/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

150  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986178507


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850000524

ที่อยู่

74/15  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850000524

ที่อยู่

74/15  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  พ่อเเม่

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0652460997


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  4 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000186165

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอุดม อุลเว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยา

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0652460997


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000155758

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางละออ อุลเว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0652460997


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000186165

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย อุดม อุลเว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0652460997


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงปัญญาพร อุลเว

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............