ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 237        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1739300018355

รหัสนักเรียน

11976

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นางสาวปนัดดา อิ่มใจ

Name Lastname

Miss Panudda Im-jaj

วัน เดือน ปีเกิด

04/06/2564

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

43  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0650500815


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100045688

ที่อยู่

51 หมู่2 บ้านโนนสำราญ  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38195

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100045688

ที่อยู่

51 หมู่2 บ้านโนนสำราญ  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38195

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0636053955


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 4 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

443040000347

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ถาวร อิ่มใจ

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0650500815


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000056334

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กัญญาพร จงวิจิตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0801851372


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000056334

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

กัญญาพร จงวิจิตร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0636053955


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวปนัดดา อิ่มใจ

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............