ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 235        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1409903476307

รหัสนักเรียน

11974

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นางสาวธนัญญา สง่าเนตร

Name Lastname

Miss Thnananya Sanganet

วัน เดือน ปีเกิด

26/02/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไทย

น้ำหนัก

41  กก.

ส่วนสูง

158  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

แยกกันอยู่

เบอร์โทรศัพท์

0630181630


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100122402

ที่อยู่

11/12บ้านชัยพร  โนนสิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100122402

ที่อยู่

11/12บ้านชัยพร  โนนสิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ปู่ย่า

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0610503157


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  อาศัยอยู่กับญาติ
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 2 กม.   ลูกรัง 11 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000066691

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอาทิตย์ สง่าเนตร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานโรงงาน

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0988543175


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000066691

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสาวธัญญา จำปาเวียง

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานโรงงาน

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0973525962


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3400400062420

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายอาทิตย์ สง่าเนตร

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

ทำงานโรงงาน

รายได้

12000

เบอร์โทรศัพท์

0988543175


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวธนัญญา สง่าเนตร

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............