ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 234        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000163134

รหัสนักเรียน

11973

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นางสาวชนากานต์ นามศักดิ์

Name Lastname

Miss Chanakan Namsak

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

60  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0986062373


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100003641

ที่อยู่

บ้านเลขที่63 หมู่ที่12  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100003641

ที่อยู่

บ้านเลขที่63 หมู่ที่12  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0986062373


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000231756

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายเศวต นามศักดิ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0986062373


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000236821

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางระเบียบ นามศักดิ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0986062373


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000236821

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางระเบียบ นามศักดิ์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0986062373


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวชนากานต์ นามศักดิ์

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............