ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 232        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103200086464

รหัสนักเรียน

11970

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นางสาวกัญญาณัฐ คล่องดี

Name Lastname

Miss Kanyanat Khlongdi

วัน เดือน ปีเกิด

16/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

43  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0610230480


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

251

ที่อยู่

251  ศรีชมพู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

251

ที่อยู่

251  ศรีชมพู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0982125795


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  35 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 18 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600453350

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายทอม คล่องดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0982125795


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3630200426370

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางมะยม คล่องดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0982125795


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430600453350

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายทอม คล่องดี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0625784780


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวกัญญาณัฐ คล่องดี

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............