ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 231        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000167610

รหัสนักเรียน

11969

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายสรวิชญ์* อุลเว*

Name Lastname

Mr Sorawit* Ulawe*

วัน เดือน ปีเกิด

26/01/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย*

สัญชาติ

ไทย*

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย*

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

48  กก.

ส่วนสูง

172  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0621808914


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43850018202

ที่อยู่

161 10 โนนยาง*  ปากคาด*  ปากคาด*  บึงกาฬ*  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43850018202

ที่อยู่

161 10 โนนยาง*  ปากคาด*  ปากคาด*  บึงกาฬ*  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา*

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0933817994


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง 5 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  1 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000186190

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นิยม* อุลเว*

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0933817994


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000003641

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จุฑามาศ อุทาโย

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0933817994


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000003641

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

จุฑามาศ อุทาโย

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

10,000

เบอร์โทรศัพท์

0933817994


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายสรวิชญ์* อุลเว*

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............