ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 227        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1104200503716

รหัสนักเรียน

11964

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายภูมิภัทร แสงเรณู

Name Lastname

Mr Poomipat Saengrenoo

วัน เดือน ปีเกิด

29/01/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

poomipat11964@gmail.com

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

166  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0923709368


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

124

ที่อยู่

124/12/ห้วยก้านเหลือง  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

124

ที่อยู่

124/12/ห้วยก้านเหลือง  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา/มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0885708196


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 6 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000238483

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายโชค แสงเรณู

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3,000-5,000

เบอร์โทรศัพท์

0885708196


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3340500175138

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางอารีย์ ห้าวหาญ

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

แม่บ้าน

รายได้

-

เบอร์โทรศัพท์

0885708196


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000238483

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายโชค แสงเรณู

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3,000-5,000

เบอร์โทรศัพท์

0885708196


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายภูมิภัทร แสงเรณู

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............