ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 222        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1103704062143

รหัสนักเรียน

11958

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายธนายุต ตั้งทอง

Name Lastname

Mr Thanayut Tangthong

วัน เดือน ปีเกิด

07/02/2549

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

thanayuttangthong@gmail.com

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

52  กก.

ส่วนสูง

177  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

บิดาถึงแก่กรรม มารดาแต่งงานใหม่

เบอร์โทรศัพท์

0637204643


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

72

ที่อยู่

11  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

72

ที่อยู่

11  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0802939241


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 6 กม.   ลูกรัง 6 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5310600047561

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุพิศ ตั้งทอง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เสียชีวิต

รายได้

เสียชีวิต

เบอร์โทรศัพท์

เสียชีวิต


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000087507

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วาสนา เริญไทสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0802939241


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000087507

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วาสนา เริญไธสง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0802939241


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายธนายุต ตั้งทอง

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............