ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 213        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168047

รหัสนักเรียน

11949

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/7

ชื่อ สกุล

นายกิตติฐา หมื่นสท้าน

Name Lastname

Mr Kittitha Muensathan

วัน เดือน ปีเกิด

26/02/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

0821011859.com@gmail.com

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

74  กก.

ส่วนสูง

173  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0966908225


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100030761

ที่อยู่

25/11/บ้านศรีสมบัติ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100030761

ที่อยู่

25/11/บ้านศรีสมบัติ  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0929420049


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  3 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000069576

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายดวงตา หมื่นสท้าน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0929420049


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3210500640656

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางสมใจ หมื่นสท้าน

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8,000

เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000069576

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายดวงตา หมื่นสท้าน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

20,000

เบอร์โทรศัพท์

0929420049


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นายกิตติฐา หมื่นสท้าน

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............