ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 205        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1220301133928

รหัสนักเรียน

11944

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวอรดา จันดาแพง

Name Lastname

Miss Orrada Chandaphaeng

วัน เดือน ปีเกิด

24/07/2548

จังหวัดที่เกิด

จันทบุรี

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อังกฤษ

น้ำหนัก

54  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0981343556


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030373908

ที่อยู่

126 หมู่7 บ้านนาล้อม  หนองเลิง  เมืองบึกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030373908

ที่อยู่

126 หมู่7 บ้านนาล้อม  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0622394593


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  กำพร้า
ความพิการ   ทางพฤติกรรม/อารมณ์
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  11 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 11 กม.   ลูกรัง 13 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300241705

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

แสงดาว จันดาแพง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

25,000

เบอร์โทรศัพท์

0610891481


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300241136

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมพิศ จันดาแพง

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกษตร

รายได้

25,000

เบอร์โทรศัพท์

0622394593


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430300245615

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ไอรดา จันดาแพง

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตร

รายได้

30,000

เบอร์โทรศัพท์

0630374504


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอรดา จันดาแพง

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............