ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 204        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900552169

รหัสนักเรียน

11943

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวอมราพร หีบแก้ว

Name Lastname

Miss Amaraporn Heepkeaw

วัน เดือน ปีเกิด

08/12/2548

จังหวัดที่เกิด

หนองคาย

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

58  กก.

ส่วนสูง

164  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0924190416


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100023897

ที่อยู่

6/5บ้านเจริญสว่าง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100023897

ที่อยู่

6/5บ้านเจริญสว่าง  หนองยอง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ตายาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0801514715


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  40 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440500512206

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นารถพงษ์ ธรรมวงศ์

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0811875785


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440500512206

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

วริศรา หีบแก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

20000-30000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

341000151337

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

พรมมา หีบแก้ว

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

ค้าขาย

รายได้

40000-50000

เบอร์โทรศัพท์

0801514715


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอมราพร หีบแก้ว

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............