ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 201        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 11-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000161476

รหัสนักเรียน

11940

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวสุกัญญา จอดนอก

Name Lastname

Miss Sukanya Jodnok

วัน เดือน ปีเกิด

13/01/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0653393946


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030080404

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ   หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030080404

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ   หนองเลิง  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0863445657


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 12 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300103965

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาย สมบูรณ์ จอดนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

3000-5000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300103671

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง จันใด จอดนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

-


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300103671

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นาง จันใด จอดนอก

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

-


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวสุกัญญา จอดนอก

                    วันที่สมัคร 11-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............