ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 197        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000168985

รหัสนักเรียน

11936

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงวิราสินี คำเงิน

Name Lastname

Miss Wirasinee Khamngoen

วัน เดือน ปีเกิด

10/05/2549

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

dam102549@gmail.com

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

-

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0800093173


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43060191905

ที่อยู่

139หมู่7บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43060191905

ที่อยู่

139หมู่7บ้านแสงอรุณ  ศรีชมภู  โซ่พิสัย  บึงกาฬ  38170

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา /ยาย

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0849347268


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 18 กม.   ลูกรัง 18 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5411400127448

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ชูชาติ คำเงิน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0849347268


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3410200430867

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

โสภา คำเงิน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0863326943


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3410200430867

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

โสภา คำเงิน

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

7000

เบอร์โทรศัพท์

0849347268


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงวิราสินี คำเงิน

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............