ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 196        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000164891

รหัสนักเรียน

11935

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงวรัญญา หมื่นขัน

Name Lastname

Miss Waranya Muenkan

วัน เดือน ปีเกิด

06/08/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

55  กก.

ส่วนสูง

168  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0807722170


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

62

ที่อยู่

62/16  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

62

ที่อยู่

62/16  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0955383820


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 5 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  2 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  2 คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000245323

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เพชรเกษม หมื่นขัน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

รับจ้าง

เบอร์โทรศัพท์

0615823933


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3461200422679

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

บังอร โพธิกุล

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกษตรกร

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0955383820


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000245323

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

เพชรเกษม หมื่นขัน

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0615823933


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงวรัญญา หมื่นขัน

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............