ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 190        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-อังกฤษธุรกิจ        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301385925

รหัสนักเรียน

11928

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวนันทิดา ฤทธิยา

Name Lastname

Miss Nanthida Ritthida

วัน เดือน ปีเกิด

01/01/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ภาษาไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

45  กก.

ส่วนสูง

154  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0622950903


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

95

ที่อยู่

95/2  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

95

ที่อยู่

95/2  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0618180014


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  บ้านพักรวมกับชุมชน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  10 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249523

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมพงษ์ ฤทธิยา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0986104509


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000190600

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

ดูแลลุง

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0618180014


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000249523

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมพงษ์ ฤทธิยา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้าง

รายได้

9000

เบอร์โทรศัพท์

0986104509


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวนันทิดา ฤทธิยา

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............