ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 187        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301394711

รหัสนักเรียน

11925

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวชนิสรา แก้วอาจ

Name Lastname

Miss Chanisara Kaewart

วัน เดือน ปีเกิด

18 07 48

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

0640264732

หมู่โลหิต

A

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

ไทย

น้ำหนัก

65  กก.

ส่วนสูง

157  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0640264732


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

3430300254734

ที่อยู่

430300254734  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

3430300254734

ที่อยู่

3430300254734  หนองเลิง  บึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0640264732


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กยากจน
ความพิการ   ทางการเรียนรู้
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 8 กม.   ลูกรัง 8 กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300254734

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายฤาชัย แก้วอาจ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

300

เบอร์โทรศัพท์

0640264732


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440300845333

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทัศนี ทินปราณี

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3,000

เบอร์โทรศัพท์

0657426637


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3440300845333

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายฤาชัย แก้วอาจ

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

300

เบอร์โทรศัพท์

0640264732


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวชนิสรา แก้วอาจ

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............