ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 186        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1104200478177

รหัสนักเรียน

11924

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/6

ชื่อ สกุล

นางสาวจิดาภา คำนา

Name Lastname

Miss Jidapa Khamna

วัน เดือน ปีเกิด

02/09/2548

จังหวัดที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

67  กก.

ส่วนสูง

163  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

บิดาถึงแก่กรรม

เบอร์โทรศัพท์

0653178015


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100134851

ที่อยู่

77หมู่8บ้านเวินโดน ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100134851

ที่อยู่

77หมู่8บ้านเวินโดน ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ปากคาด  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0969936328


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  15 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 7 กม.   ลูกรัง 8 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3520800304772

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ศุภากร คำนา

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

0

รายได้

0

เบอร์โทรศัพท์

0


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000089003

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ณัฏฐพัชร์ หาธรรมวงศ์

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

ทำสวน

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0969936328


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000089003

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ณัฏฐพัชร์ หาธรรมวงศ์

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

ทำสวน

รายได้

10000

เบอร์โทรศัพท์

0969936328


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวจิดาภา คำนา

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............