ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 171        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 12-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1431000166915

รหัสนักเรียน

11910

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวอรปรียา ช้างสม

Name Lastname

Miss Onpreeya Changsom

วัน เดือน ปีเกิด

04/12/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

46  กก.

ส่วนสูง

156  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

หย่าร้าง

เบอร์โทรศัพท์

0647393495


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100113128

ที่อยู่

57หมู่ที่7 บ้านดาลบังบด  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100113128

ที่อยู่

57หมู่ที่7 บ้านดาลบังบด  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  ยาย ลุง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0647393495


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 10 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  0 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  1

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000055940

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สถิตย์ เทพนา

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

8000

เบอร์โทรศัพท์

0862080632


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3311100876849

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

มาลี ช้างสม

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5500

เบอร์โทรศัพท์

0614658505


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3311100876849

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

มาลี ช้างสม

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

กรีดยาง

รายได้

5500

เบอร์โทรศัพท์

0614658505


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวอรปรียา ช้างสม

                    วันที่สมัคร 12-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............