ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 17        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301393880

รหัสนักเรียน

11750

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/1

ชื่อ สกุล

นางสาวช่อเอื้อง สงเคราะห์

Name Lastname

Miss Choaueang Songkhrao

วัน เดือน ปีเกิด

30/06/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

ไม่ทราบหมู่เลือด

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

43  กก.

ส่วนสูง

155  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0996101776


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030395472

ที่อยู่

69/9  หอคำ  เมือง  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030395472

ที่อยู่

69/9  หอคำ  เมือง  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดามารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0828497440


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 15 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  2 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  3

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300202114

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทองคูณ สงเคราะห์

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

6,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0879450628


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300271213

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมสนุก สงเคราะห์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

3,000

เบอร์โทรศัพท์

0828497440


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300202114

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ทองคูณ สงเคราะห์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

6,000-10,000

เบอร์โทรศัพท์

0879450628


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวช่อเอื้อง สงเคราะห์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............