ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 165        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1129701376975

รหัสนักเรียน

11902

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงรัชฎาภา หาญจ่า

Name Lastname

Miss Ratchadapa Hanja

วัน เดือน ปีเกิด

26/02/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

B

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0806190020


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38050011577

ที่อยู่

บ้านเลขที่233 หมู่2   นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38050011577

ที่อยู่

บ้านเลขที่233 หมู่2   นากั้ง  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0843350684


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  20 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง 0 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3470300205377

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นายเรือง หาญจ่า

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

เกษตร

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0843350684


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000035833

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางรัศมี หาญจ่า

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0843350684


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000035833

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นางรัศมี หาญจ่า

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

เกษตร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0843350684


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงรัชฎาภา หาญจ่า

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............