ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 164        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 15-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301397419

รหัสนักเรียน

11901

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวยุพารัตน์ เศรษฐรักษ์

Name Lastname

Miss Yuparat Settharak

วัน เดือน ปีเกิด

14/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

40  กก.

ส่วนสูง

160  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0968269467


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43030305198

ที่อยู่

5/หมู่12บ้านโนนสง่า  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43030305198

ที่อยู่

5/หมู่12บ้านโนนสง่า  หนองเลิง  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  38000

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา​มารดา​

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0973054642


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส  เด็กถูกทอดทิ้ง
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  เดินเท้า
เวลาที่ใช้  60 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 20 กม.   ลูกรัง กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว   คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  1 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430900746883

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สุดใจ เศรษฐรักษ์​

หมู่โลหิต

AB

อาชีพ

เกรษตรกร

รายได้

2000

เบอร์โทรศัพท์

0967638386


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300164662

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

หนูทัย สวาทพร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกรษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0973054642


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3430300164662

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

หนูทัย สวาทพร

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เกรษตรกร

รายได้

5000

เบอร์โทรศัพท์

0973054642


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวยุพารัตน์ เศรษฐรักษ์

                    วันที่สมัคร 15-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............