ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 156        แผนการเรียน แผนการเรียนแผนการศิลป์-ค้าธุรกิจสมัยใหม่        สมัครเมื่อวันที่ 14-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1430301410008

รหัสนักเรียน

11893

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

เด็กหญิงเนตรดาว แย้มกลิ่น

Name Lastname

Miss Nestdawn yamkrin

วัน เดือน ปีเกิด

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

AB

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

น้ำหนัก

32  กก.

ส่วนสูง

150  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

สมรส อยู่ด้วยกัน

เบอร์โทรศัพท์

0839412706


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

43100030460

ที่อยู่

91หมู่4บ้านโนนชัยศรี  โนนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

43100030460

ที่อยู่

91หมู่4บ้านโนนชัยศรี  โนศิลา  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0958594521


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 3 กม.   ลูกรัง 1 กม.
พี่ชาย   คน
พี่สาว  1 คน
น้องชาย  คน
น้องสาว  คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3210100757238

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมคิด เเย้มกลิ่น

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0958594521


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000207073

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ปราณี เวทวางษ์

หมู่โลหิต

A

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0958594521


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3210100757238

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

สมคิด เเย้มกลิ่น

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับจ้างทั่วไป

รายได้

3000

เบอร์โทรศัพท์

0839412706


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    เด็กหญิงเนตรดาว แย้มกลิ่น

                    วันที่สมัคร 14-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............