ใบสมัครเข้าเรียนเลื่อนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ใบสมัครลำดับที่ 152        แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        สมัครเมื่อวันที่ 13-03-21

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1439900546843

รหัสนักเรียน

11889

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/5

ชื่อ สกุล

นางสาวฑิตฐิตา สายคำมี

Name Lastname

Miss Tittita Saikummee

วัน เดือน ปีเกิด

30/09/2548

จังหวัดที่เกิด

บึงกาฬ

อีเมล

หมู่โลหิต

O

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

ไทย

ภาษาอื่น

อีสาน

น้ำหนัก

50  กก.

ส่วนสูง

167  ซม.

สถานภาพของบิดามารดา

บิดาถึงแก่กรรม

เบอร์โทรศัพท์

0821058003


ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่บ้าน

38050012417

ที่อยู่

307 หมู่6 บ้านศรีสุขพัฒนา  สมสนุก  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่บ้าน

38050012417

ที่อยู่

307 หมู่6 บ้านศรีสุขพัฒนา  สมสนุก  ปากคาด  บึงกาฬ  38190

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  มารดา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย   0952242516


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่อยู่อาศัย  ที่พักนักเรียน
ความด้อยโอกาส 
ความพิการ  
วิธีการมาโรงเรียน  พาหนะเสียค่าโดยสาร
เวลาที่ใช้  30 นาที
ระยะทาง  ลาดยาง 22 กม.   ลูกรัง 22 กม.
พี่ชาย  1 คน
พี่สาว  0 คน
น้องชาย  0 คน
น้องสาว  0 คน
เป็นบุตรลำดับที่  2

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3310600682414

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

ธนวัฒน์ สายคำมี

หมู่โลหิต

O

อาชีพ

เสียชีวิต

รายได้

เสียชีวิต

เบอร์โทรศัพท์

เสียชีวิต


ข้อมูลมารดา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000133444

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นวลจันทร์ สายคำมี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับข้าราชการ

รายได้

23,000

เบอร์โทรศัพท์

0952242516


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3431000133444

ชนิดบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ สกุล

นวลจันทร์ สายคำมี

หมู่โลหิต

B

อาชีพ

รับข้าราชการ

รายได้

23,000

เบอร์โทรศัพท์

0952242516


โปรดพิมพ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานลงชื่อ (..........................................................................) ผู้สมัคร


                    นางสาวฑิตฐิตา สายคำมี

                    วันที่สมัคร 13-03-21

ลงชื่อ (..........................................................................) ผู้รับสมัคร

               .............................................................................

                วันที่รับสมัคร .............../.............../.............